PADRECELESTE.COM

 

Hudaýdan nädip kömek almaly Gökdäki Ata

 

Her gün köp kynçylyklara duçar bolýandygymyzy hemmämiz gowy bilýäris. Köplenç güýçli adamlaryň ýa-da wakalary çözmek üçin çaklaýan adamlaryň kömegini gözleýäris. Emma muňa düşünmän, bizi ýaradan adama ýüzlenmeýäris. Haýsy dine ynanýandygymyza garamazdan, ony çyn ýürekden gözlesek, ol bizden uzakda däl. Aslynda muny nädip etmeli? Buýsanç hakda. batyrlyk we iman bilen doga et. ýeke ýa-da toparda. iň ýokary konsentrasiýada bolup biler. Namaz dyza çökmek bilen edilýär. eli bilen. sesli oka. Kakamyz. Ave Mariýa. Atanyň şöhraty; üçüsi hem azyndan birnäçe gezek höwes bilen gaýtalandy. bizi diňleýän beýleki adamlar ýaly gürlemek. (Möhüm ... ellerimizi aýyrmaýarys ýa-da aýyrmaýarys. Sebäbi ol Baky Ruh bilen aragatnaşykda bolýar. Aragatnaşyk ýitýär). Doga edip başlanymyzda, pikirler, peýdasyz zatlar, ýalňyşlyklar we başgalar ýaly daşarky güýçler bizi biynjalyk edip biler. Namazlaryň gaýtalanmagy bilen, hemmesi aýrylýar, sebäbi bir zat hakda pikir etmek islesek-de, muny etmek mümkin bolmaz. Mundan başga-da, aragatnaşyga girmezden ozal gözümize ýaş döküp, umumy dynç alyş ýagdaýyna girip başlarys: hut şol ýerde Baky Atamyzdan dialog görnüşinde meseläni çözmekde kömek soramalydyrys. Hemme zat geň däl, adaty bir zat, diňe ýokarda beýan edilen maslahatlara eýeriň, ähli adamlar üçin deňdir. Hudaýa ýüzlenýän salam bilen başlarys we Salam Baky Ata; aşakda, Bakydan kömek sorap, bizi gyzyklandyrýan meseleler ýa-da meseleler barada hasabat bar. Namaz toparymyz, Atamyz salam Merýem we Şöhrat (adamlara iň aňsat we iň meşhur) üç esasy dilegi ybadathanadan alýar we olara Hudaý bilen maşgala söhbetdeşligi berýär, bu ýerde Ata bilen hemme zat hakda gürleşip bilersiňiz. Celeste, gündelik ownuk-uşak zatlardan başlap, çynlakaý problemalara çenli, bir söz bilen aýdylanda 360 gradus <üç ýüz altmyş dereje> hakyky gepleşik. Size zerur zatlaryň mysaly .:, Salam Baky Ata, iş tapmaga kömek ediň, keselimi ýeňmäge kömek ediň. kelle agyryny, näsazlygyň ähli görnüşlerini aýyryň, depressiýadan dynyň, günüň stresini boşadyň, söýgi meselesini çözüň ýa-da ýeňip geçiň, neşe tunelinden çykyň, işsizler iş tapýar, maşgalada we jemgyýetde duşmançylygy bes etmek we parahatçylygy ösdürmek, käbir ýagdaýlarda kesellerden bejeriş we ş.m. Günüň dowamynda we haýyşy boýunça geljek günlerde birnäçe gezek tutanýerlilik, bu erkeklere gözlegçiler, lukmanlar we alymlar üçin hem degişlidir, olar doganyň kömegi bilen Creatoraradanymyz tarapyndan ýagtylandyrylyp, ýagşylyklar üçin açyşlar edip bilerler we adamzadyň saglygy. Anekdot bilen beýlekisiniň arasynda we söhbetdeşligiň ahyrynda Atamyzy, Merýemi we Şan-şöhraty bir gezek gaýtalamaly. Şol sebäpli bilelikde doga edip, Hudaýyň barlygy ähli ýüreklerde bir wagtyň özünde bolýar we bu onuň gatyşmagyny aňsatlaşdyrýar. Wineňişlere gabat gelýän oýunlar üçin haýyşlar diňlenmez. Emma Gökdäki Atamyzyň söýgüsini nädip yzyna gaýtaryp bileris? Bizde kök uran egoistligi we açgözlügi ýeňip, mätäçlere kömek etmäge taýyn bolmak we gazananlarynyň azyndan bir bölegini garyplara bermek. Elbetde, muny etmek birneme kyn, ýöne alada etme, gurban edilen dogalaryň kömegi bilen öz-özünden geler. Içinde bermegiň zerurlygyny duýarys. Özüňize sorap bilersiňiz: Hakyky garyplary nädip tapmaly? Dinler köplenç olary dolandyrmakda ynandyrmaýarlar; nädip edip bileris? Diňe öňküsi ýaly doga ediň we aragatnaşykda bolanyňyzda: "Salam Baky Ata, hakykatdanam mätäç adamlary tapmaga kömek ediň, goşant goşup bilerin"; tapjakdygyňyza arkaýyn boluň, Gökdäki Ata size ýene bir subutnama berer, sizi diňledi. Şondan soň ruhuňyz karar berer, sebäbi möhüm zat hereketdir. Ata Hudaý has köp. biziň üçin dost terk edilmegine mynasyp däldir Hudaý biziň bilen dost bolan we terk edilmäge mynasyp bolmadyk Atadan has köp, oňa hakykatlary, kynçylyklary, gynançlary, melanholiýany, adalatsyzlygy, günüň iň kyn we geň meselelerini aýdyň; Ata Hudaýymyz, güýjüňizi ruhuňyzyň çuňlugyna girip, ýagtylandyryp berer. Kömek alandan soň. namazy ýatdan çykarjak derejede minnetdar bolmaz; hiç haçan baha bermäň: bir topara ýüzlenende onuň güýji şeýle bir, hatda adamzadyň üstünden düşýän iň gorkunç dünýä wakalaryny hem üýtgedip biler. Näme bolaýsa-da, Gökdäki Atamyz size ýol görkezer we ýüregiňizde ýerleşdirip size rahatlyk berer. Namazyň düýpden peýdalaryny kepillendirýärin we Hudaý bilen gepleşikleriň sizi ruhy haramlykdan halas etjekdigine we parahatçylyk we abadançylyk getirjekdigine kepil geçýärin.erecek. onu kalplerinize yerleştirmek. Duanın mutlak faydasını size garanti ederim. ve Ebedi ile diyaloğu size temin ederim. ruhu kirliliklerden kurtarır. ve huzur ve esenlik getirir.

 

P.S.: Writerazyjynyň soňky arzuwlary mazmuny bütin dünýä ýaýratmakdy.

 

N.B. Aboveokardaky dogalar, Gökdäki Atamyza ýüregiňizi açyp bilersiňiz diýen umyt bilen indiki sahypada görkezilýär.

 

back